" NY MALAGASY ALOHA "

Ho antsika Malagasy rehetra monina eto MADAGASIKARA ary resy lahatra fa mbola honina sy hipetraka eto ; ho antsika mbola manana fanantenana fandrosoana eto amin’ny tanindrazantsika ; ho an’ireo namana sy havana any ivelany ka mitempo ho an’i MADAGASIKARA ny fony dia natao ho antsika rehetra ity boky ity.

Ity no boky atolotray Antoko Politika Madio-APM ho FANARENANA sy VINAM-PIARAHAMONINA ho an’i MADAGASIKARA manomboka amin’ity taona 2022 ity.

TAFIKA SY FILAMINAM-BAHOAKA

RAHARAHAM-BAHINY

FITSARANA

TOE-KARENA SY NY VOLA

FAMBOLENA, FIOMPIANA, JONO

INDOSTRIA, VAROTRA, ASA-TANANA

ATITANY SY FANAPARIAHAM-PAHEFANA

FANAJARIANA NY TANY SY ASA VAVENTY

FANABEAZAM-PIRENENA, FAMPIANARANA ARA-TEKNIKA SY ARAK’ASA

FAHASALAMANA

ANGOVO SY AKORAN’AFO

HARENA AN-KIBON’NY TANY

FITATERANA, FIZAHAN-TANY, FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO

ASA MENDRIKA

FAMPIANARANA AMBONY, FIKAROHANA ARA-TSIANSA

TONTOLO IAINANA

PAOSITRA SY FIFANDRAISAN-DAVITRA

MPONINA SY SOSIALY, FAMPIROBOROBOANA NY VEHIVAVY

TANORA SY FANATANJAHAN-TENA

SERASERA SY KOLONTSAINA

TANANA VAOVAO SY TOERAM-PONENANA

ZANDARIMARIAM-PIRENENA

RANO

HIFANDRAY – APETRAHO NY HAFATRA

8 + 3 =